Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatónk célja, hogy rögzítse a Goodwill Pharma Nyrt. (Továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

1. Fogalmak

 • „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2. Társaságunk adatkezelési alapelvei

Társaságunk adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:
 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Társaságunk az Ön személyes adatait
 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 3. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

3. Az adatkezelő megnevezése

Név: Goodwill Pharma Nyrt. Székhely és levelezési cím: H-6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32. Kapcsolattartás: info@goodwillpharma.com Telefonszám: +36 62 443 571 Fax.: +36 62 423 872 Adószám: 32016774-2-06 Cégjegyzékszám: 06-10-000589 Nyilvántartó cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: jojart.eszter@goodwillpharma.com Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
Goodwill IT Solutions Kft. 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32. IT szolgáltatás
Goodwill Pharma Nyrt. 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32. könyvviteli, adóügyi szolg.
Goodwill IT Solutions Kft. Goodwill Pharma Nyrt. 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32. adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése
Direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók
NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
Goodwill IT Solutions Kft. 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32. IT szolgáltatás
Goodwill Pharma Nyrt. 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32. tárhely szolgáltatás
Goodwill Pharma Nyrt. Goodwill IT Solutions Kft. 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32. adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése
Goodwill Pharma Nyrt., vagy külsős. 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32. direkt marketing
Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

4. A Társaság által kezelt adatok

A Goodwill Pharma Nyrt. a: szemvizsgalat.hu, hairmina.hu, herbarelax.hu, szentgyorgyialbertorvosidij.hu, nephroxon.hu, rheotin.hu, dolowill.hu, inaller.hu, gaxtronstart.hu, zealoxan.hu, cartidol.hu, mommivin.hu, glutenowill.hu, gluten-erzekenyseg.hu, bestern.hu, lidoxal.hu, corprotect.hu, dermawill.hu, lackenroll.hu, peptosoda.hu, szent-gyorgyi-albert.hu, florabalance.hu, jojart.hu, profertil.hu, cartinorm.hu, porckepzes.hu, injekcio.cartinorm.hu, metapyrin.hu, klorsept.hu, albert-saint-george.com, goodwillife.hu, wiloxon.hu, cartinorm.pl, loli.hu, magnewill.hu, cedezin.hu, fitoflux.hu, loxacon.hu, gelsectan.hu, lolimarineha.hu, profertil-female.hu, hashimotothyreoiditis.hu, japonicafemina.hu, weboldal működtetése során a Weboldalra látogatók adatait kezeli. A CARTINDEX-szel kapcsolatos adatkezelés
 1. A kérdőív kitöltésének célja:
  • Tájékoztatási cél: Elsősorban arra szolgál, hogy az azt kitöltő személy a megadott adatai alapján tájékozódjon esetleges betegségéről, fizikai állapotáról, valamint a kérdőív rendszeres kitöltésével folyamatosan nyomon tudja azt követni.
  • Reklámcél/marketing tevékenység: az e-mail címek célzott reklámozási tevékenységhez szükségesek (hírlevélküldés).
  • Statisztikai, kutatási cél: A Goodwill Pharma Nyrt. mint adatkezelő statisztikai, kutatási célból használja fel az eredményeket. A személyes, illetve az egészségi állapotra vonatkozó adatokat nem teszi közzé, nem publikálja.
 2. A kezelt adatok köre: e-mail cím, cartindex érték, hozzájárulás reklámcélú és statisztikai célú adatkezeléshez.
 3. Adatfeldolgozó igénybevétele: Az egészségügyi adatokat csak az Adatkezelő, illetve annak Adatfeldolgozói ismerik meg, a szükséges mértékben, titoktartási kötelezettség mellett, adatfeldolgozói szerződés keretein belül.
 4. Adatmegőrzés ideje: az adatokat határozatlan ideig kezeljük, amíg az érintett vissza nem vonja az adatkezeléshez való hozzájárulását.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és/vagy az Adatkezelő üzleti jogos érdeke.
Szakorvos kereséssel kapcsolatos adatkezelés (Cartinorm, Cartinorm XL Forte):
 1. A személyes adatok megadásának célja: tájékoztatás nyújtása az érintett felé.
 2. Az adatkezelés ideje: 1 hét, amelynek lejártát követően az adatkezelő megsemmisíti az érintett által megadott személyes adatok mindegyikét, azokat nem kezeli tovább.
 3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre:
Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Honlap látogatása Hirdetésméréshez, a hirdetések személyre szabásához és a remarketing funkciók további használatához hozzájárulás IP cím a látogatás időpontja a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa a hozzájárulás visszavonásáig
Hírlevél szolgáltatás Cél: kapcsolattartás, Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük hozzájárulás teljes név, e-mail cím hírlevélről történő leiratkozásig
Direkt marketing szolgáltatás az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból Önt megkeressük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk. hozzájárulás teljes név, e-mail cím, direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig
Ügyintézés, panasz · észrevételre, panaszra válaszadás · jogi kötelezettség · teljes név · e-mail cím · telefonszám · levelezési cím · egyéb személyes üzenet · 5 évig
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@goodwillpharma.com e-mail címen, illetve postacímünkön keresztül kérhet további tájékoztatást. Válaszunkat késedelem nélkül, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

5. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. Milyen sütiket alkalmazunk?
Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
Biztonsági sütik wfvt_ nem kérünk hozzájárulást Emberek és robotok megkülönböztetése, adminisztrátor és felhasználók megkülönböztetése. Oldal elérésének korlátozása. Honlap biztonságos működése 30 perc
wordfence_verifiedHuman 1 nap
wfwaf-authcookie 12 óra
Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó) ga_ nem kérünk hozzájárulást Új session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le. Google Analitika, remarketing, Youtube, Facebook A weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik 2 év
gid_ 1 nap
ad_storage 1 hónap
ad_user_data 1 hónap
ad_personalization 1 hónap
analytics_storage 1 hónap
gat_ 1 perc
id 2 év
_utmz 6 hónap
_utma 2 év
IDE 2 hónap
DSID 2 hét
1P_JAR 1 hónap
CONSENT Határozatlan ideig
NID 6 hónap
UULE 1 nap
DV 5 perc
wd 1 hét
datr 2 év
reg_fb_gate munkamenet
reg_fb_ref munkamenet
sb 2 év
fr 3 hónap
Használatot elősegítő sütik wordpress_logged_in_ nem kérünk hozzájárulást Személyre szabáshoz. Az oldal kényelmesebb használatához A látógató beállításainak megjegyezése a weboldal hatékonyságának növelése érdekében Munkamenet
wordpress_ Munkamenet
cookie_notice_accepted 1 hónap
pum_alm_pages_viewed 1 hónap
pum- Munkamenet
pum_alm_last_activity 1 nap
pum_alm_first_activity 1 nap
Google Analytics és Google Remarketing programok használata A Társaság weboldalaira látogatók a weboldalak használatával egyúttal engedélyezik a Társaság részére a Google Analytics és Google Remarketing programok használatát, valamint hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybevételéhez a Társaság és a cookie-t elhelyező harmadik személy részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk, hogy a Google Analytics és Google Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A Társaság a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, méri vele többek között kampányai eredményességét. A program használatával a Társaság információt szerez főként arról, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, követhető továbbá, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be. A Társaság a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a Google Adwords (DoubleClick) cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Társaság weboldalaira látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a Társság hirdetésével találkozzanak. A Társaság a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A Társaság hirdetéseit külső szolgáltatók – így a Google is – megjelenítik internetes webhelyeken. A Társaság és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a webhelyen tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére. Tájékoztatjuk, hogy a weboldal használatával ön elfogadja a fenti Cookie-k használatát, azzal, hogy azokat az alábbiak szerint tilthatja le. Cookie-k letiltása Ha a cookie beállításait szeretné kezelni/módosítani, vagy letiltani, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. A cookie-k beállítási lehetőségei a böngésző eszköztárától függően találhatóak meg (Internet Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt). Ezeken a linkeken állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén. Azok a webhely látogatók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngésző bővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

6. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Weboldalainkon tett nyilatkozatával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra felhasználjuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §). A hozzájárulását ingyenesen bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás lemondását – technikai okokból – 3 napos határidővel vállaljuk.

7. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

8. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található. Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

9. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről
 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://naih.hu/
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

10. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

11. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

2024. május 25.